Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

2018-01-25 09:04

Το συγκεκριμένο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα, που θα υλοποιθεί τον μήνα Φεβρουάριο του 2018, θα είναι Εξ Αποστάσεως με τη μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας.

Σκοπός του είναι η παρουσίαση και η ανάλυση   ποικιλίας διδακτικών προσεγγίσεων ως διεργασίες οργανικά και λειτουργικά συνδεδεμένες με τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων. Θα διασαφηνιστούν διδακτικοί όροι και θα περιγραφούν μέθοδοι, στρατηγικές και τεχνικές διδασκαλίας, προκειμένου ο/η εκπαιδευτικός να κατανοήσει τη λειτουργία τους και να διαμορφώσει κριτήρια επιλογής τους. Ειδικότερα θα παρουσιαστούν:

1. Συμμετοχικές μορφές διδασκαλίας,

2. Μεικτές μορφές διδασκαλίας,

3. Τεχνικές Διδασκαλίας:

-         Μελέτη περίπτωσης,

-         Χάρτης εννοιών (Εννοιολογικός χάρτης) - Mind map,

-         Η τροχιά της μάθησης,

-         Ιστοεξερεύνηση μέσω διαδικτύου,

-         Διδάσκοντας μέσω της τέχνης. Μοτίβα έντεχνου συλλογισμού - Artful thinking,

-         Τεχνικές δράματος 

-        Δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης .

Η διεύθυνση της ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος είναι :  https://itlab.teicm.gr/2pedeser